PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Diaconie Diaconie

Het college van diakenen bestaat in beginsel uit 8 personen, waarvan ieder, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale diaconale werkterrein, één of meer specifieke aandachtsvelden heeft:

  • De voorzitter vertegenwoordigt het college in het moderamen, leidt de vergaderingen, en vertegenwoordigt de diaconie binnen en buiten de kerk.
  • De secretaris verzorgt de notulen, post en archief, en de contacten naar classicale vergadering.
  • De penningmeester is een financieel deskundige die niet automatisch deelneemt aan de overige diaconale werkzaamheden.
  • Overige taken (verdeeld over de andere diakenen): de voor- en najaarscollecte, afvaardiging naar de classis, contact met maatschappelijke organisaties bv. minimabeleid, afvaardiging naar de ZWO-commissie, schrijven in de Kerkwijzer. Ouderenbeleid, zoals ouderenmiddag, kerstgroet, verjaardagskaart ondertekend door één van de predikanten. Jeugddiaconaat, begeleiding van maatschappelijke stages voor leerlingen in het middelbaar onderwijs.

De diaconie voert een eigen financieel beheer binnen de gemeente. Het “levend geld” van de diaconie wordt gevormd door de collecteopbrengsten en de baten die afkomstig zijn uit het diaconaal vermogen. De penningmeester maakt jaarlijks, een begroting en een financieel verslag. Deze moet door de kerkenraad worden goedgekeurd.

Ouderenmiddag
De Diaconie organiseert één keer per jaar een speciale activiteit voor ouderen vanaf 75 jaar. Informatie kunt u vinden in de Kerkwijzer o.a. in de Agendapagina.

Oikocredit
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Olst heeft geld voor een deel belegd in Oikocredit. Dit omwille van het maatschappelijk rendement daarvan.
Al ruim dertig jaar verschaft Oikocredit met succes leningen aan kansarme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden, die zo voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit verricht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking baanbrekend werk als internationale financiële instelling: humaan, solide en transparant. Oikocredit kan dit werk doen, doordat particulieren en organisaties een deel van hun vermogen, direct of via een fonds beleggen in aandelen Oikocredit.
De vereniging Oikocredit Nederland is opgericht om aan dit unieke werk grotere bekendheid te geven en om deelname vanuit Nederland te faciliteren.
Als u lid wordt van Oikocredit Nederland, draagt u bij aan een breder draagvlak en maatschappelijke steun voor Oikocredit.

terug
 
 
 

Zondagsdienst - Derde Advent
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10:00 uur
meer details

KERSTZANGDIENST
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19:00 uur
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 16-12-2019 om 10:00
meer details

Samen aan tafel in De Bastiaan
datum en tijdstip 19-12-2019 om 18.00 uur, deur open om 17.45 uur
meer details

 
Symbolisch bloemschikken adventstijd 2019

Klik hier voor het symbolisch bloemschikken in de adventstijd 2019
 
Vorming en Toerusting 2019-2020

Link naar de brochure met activiteiten en cursussen seizoen 2019-2020
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 76 vakanties van Hetvakantiebureau.nl.
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.