College van Kerkrentmeesters

Snel naar:
  1. Stand van zaken Kerkplein
  2. Veiligheid in en rond de kerk
  3. Kerkbalans 2024
  4. Cursus AED
 
1. Stand van zaken Kerkplein
Iniddels is het werk van het verleggen van kabels en leidingen afgerond. Aansluitend gaat de aannemer Van Lenthe starten met de herinrichting, de planning is dat het werk in maart 2024 afgerond wordt.
Eind januari 2024 is gepland dat de plantvakken gereed zijn, hierna kan de hovenier samen met de personen die mee doen aan de ‘beplantingsdag’ aan de slag om deze klus te klaren.
De plantvakken voor de bomen zijn eind maart of begin april gereed.
Voor de werkzaamheden rondom de Kerk moet er kruidenrijk gras ingezaaid worden en bloembollen gepland. Dit werk zal maart / april worden gedaan.

De aannemer is nog bezig met een verkeersplan waarin ook een adviesroute voor fietsers wordt meegenomen. Ook gaat hij scholen informeren.
Er is toegezegd dat de Bastiaan en Kerk bereikbaar zullen blijven, met soms tijdelijke noodoplossingen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Haverslag (voorzitter)
2. Veiligheid in en rond de kerk
Oproep: Kunt u EHBO toepassen of een AED bedienen?
Veiligheid en gezondheid zijn voor iedereen belangrijk. Daarom is het fijn te weten dat, in geval het toch een keer mis gaat, er mensen om je heen zijn die hulp kunnen bieden. Dat geldt ook tijdens de kerkdiensten en bij andere kerkelijke bijeenkomsten.
Daarom wil het CvK graag weten wie er EHBO kunnen toepassen of een AED-apparaat (defibrillator) kunnen bedienen. Door hier een lijst van aan te leggen hebben we een overzicht van mensen die hulp kunnen bieden in geval dat nodig mocht zijn. Uiteraard moet u, indien u uw naam doorgeeft, daar dan ook toe bereid zijn. Vooralsnog gaat het er alleen maar om een inventarisatie te maken en niet om een rooster samen te stellen.
Kunt u en wilt u, indien nodig, EHBO toepassen of een AED bedienen tijdens een kerkelijke bijeenkomst, waar u zelf ook bij aanwezig bent, geef dan uw naam door aan:
Els Hogenboom-Metz (De Huisstede 33; 0570-677763; acehogenboom@kpnmail.nl).
Alvast dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Els Hogenboom-Metz

 
3. Kerkbalans 2024 "Geef vandaag voor de kerk van morgen"


De Actie Kerkbalans gaat deze maand weer van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Het College van Kerkrentmeesters roept u op om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van uw plaatselijke kerk niet over te slaan. In het bijzonder omdat we een nieuwe predikant willen beroepen. Maar ook omdat de vaste kosten van de kerk, waaronder energiekosten, het afgelopen jaar zijn toegenomen.

Tijdens de actieperiode, van zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 27 januari 2024, zullen we u als kerkleden om een jaarlijkse financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. De uitnodiging tot toezegging ontvangt u per brief of digitaal (indien u zich daarvoor heeft aangemeld). In geval u uw toezegging via het papieren toezeggingsformulier doet willen wij u vragen dat u deze zo spoedig mogelijk invult na ontvangst. Het is namelijk voor de contactpersonen prettig als zij slechts eenmaal bij u aan de deur hoeven te komen om de envelop weer op te halen. In geval u digitaal toezegt vragen wij u eveneens om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodigingsmail uw digitale toezegging in te vullen, zodat we direct na de actieperiode ons een totaalbeeld van de toezeggingen kunnen vormen. Met ieder zijn of haar inzet maken we van de Actie Kerkbalans 2024 een succes.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. We hopen ook in 2024 weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en samen met een nieuwe predikant plannen maken voor de toekomst.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Jibbe Poppen

Voor hetzelfde geld geeft u meer:
Steun de Protestantse Kerk te Olst met een periodieke gift
Eerder bent u geïnformeerd over het belang van de financiële huishouding in de komende jaren van onze gemeente voor het beroepen van een nieuwe predikant. Naarmate onze financiële positie positiever en stabieler is geeft dat meer ruimte om een predikant voor een groter deeltijdpercentage te beroepen. Hoe kunt u bijdragen aan meer inkomsten voor onze gemeente zonder dat het u netto extra geld gaat kosten?

Dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting is u waarschijnlijk wel bekend. Dat geldt voor alle giften boven de 1% (minimaal
€ 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat een periodieke gift volledig aftrekbaar is in de belastingaangifte zonder drempel of maximum? Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan onze kerkelijke gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan onze kerk verhogen zonder dat het u meer kost.
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. De periodieke gift legt u vast in een schriftelijke overeenkomst (vroeger was een notariële akte noodzakelijk, maar dat hoeft niet meer). Ook onze kerkelijke gemeente biedt die mogelijkheid.
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan op  https://www.belastingdienst.nl en vul bij zoekterm Periodieke gift  in.
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met onze kerk aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met onze administratrice Rita Frijns via kerkrentmeesters@pkn-olst.nl of 0570-565125.

4. Cursus AED
De cursus instructie  AED wordt de komende tijd weer gehouden op:
woensdag 14 februari  om 14 uur;      
donderdag 22 februari om 14 uur;           
dinsdag 5 maart om 19.30 uur;             
woensdag 6 maart om 14 uur.                          

Bij uw opgave graag vermelden wanneer u persé niet kunt, zodat wij goed kunnen indelen van groepen.
Opgeven bij:  telefonisch 0570-677763 of acehogenboom@kpnmail.nl  

 
terug