Kerkelijke Organisatie


Predikant
De functie van predikant in de Protestantse Gemeente Olst is momenteel vacant.
Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse Gemeente. In de kerkenraad komen ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters samen voor overleg en onderlinge afstemming van activiteiten. In de kerkenraad wordt het beleid bepaald voor de kerkdiensten, het vormings- en toerustingswerk en andere activiteiten in de gemeente. 


Ouderlingen
Als gemeente van de Heer zijn we geroepen om naar elkaar om te zien in vreugde en verdriet. We zijn geroepen elkaar te helpen op de weg van het geloof. De pastorale zorg is in de eerste plaats een opdracht van gemeenteleden onderling. Daarbij is er ook de dienst van de predikant en de ouderlingen, die zich geroepen weten voor te gaan in deze pastorale zorg. Dit uit zich met name in bezoekwerk.

Herman Menkveld, ouderling Klein Salland en plv. voorzitter kerkenraad   Heleen Stronks, ouderling 

   Evelien Schrijver, scriba

Diaconie
De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Ook heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot 'omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.

Ali Speksneider, diaken   Anna Couperus, diaken - voorzitter 

   Anita Beenen, diaken 

College van kerkrentmeesters
Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen, interieur, inventaris, enz.) en geldelijke middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Deze ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. De kerkelijke medewerkers worden door hen aangesteld. Ook het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot deze taak.

Wim Haverslag, ouderling kerkrentmeester      Els Hogenboom, ouderling kerkrentmeester

 Jibbe Poppen, ouderling kerkrentmeseter    Jaap Datema, kerkrentmeester

Beamerteam
Het beamerteam verzorgt wekelijks de presentatie van muziekteksten, filmpjes en beelden op het scherm tijdens de dienst.
Het beamerteam bestaat nu uit Jaap Wiegers, Lida Donkerbroek, Roelof Anne Schoenmaker en Japke van Dalen.
Contact: Japke van Dalen (japkevandalen@gmail.com
Kosters
De kosters in onze gemeente zorgen op dagelijkse basis zorg voor het kerkgebouw en alle daarmee verwante taken. Hiertoe behoort o.a. het klaarmaken van de kerkruimte voor de dienst, kaarsen aansteken, klaarzetten van kaarsen e.d., het luiden van de klokken en de openstelling van het kerkgebouw voor gebruik.
Kosterteam: Japke van Dalen en Emmy BusserVerhuur kerkelijke gebouwen
Contactpersoon voor verhuur van de kerkelijke gebouwen, de Dorpskerk en de Bastiaan is Jac Busser, tel. 0570 – 563450

Jac Buisser, contacpersoon verhuur kerkelijke gebouwen


Kerkelijke administraties
De kerkelijke administraties zorgen o.a. voor het bijhouden van de ledenadministratie en de financiële administratie, de opstelling van de jaarrekeningen en de uitvoering van de actie kerkbalans. De contactpersonen staan hieronder genoemd.

Kerkelijke administratie: Jan Timmer, Rita Frijns, Hans Drost
Financiële administratie diaconie: Jan Timmer, Weth. A.G. Dekkerlaan 25, tel. 0570-562358
Financiële administratie algemeen: Rita Frijns, Jan Schamhartstraat 30, tel. 0570-565125
Ledenadministratie: Hans Drost, Meente 8, tel. 0570-564408

Collectemunten
U kunt uw collectemunten telefonisch bestellen en afhalen bij Alie IJzerman, Burg Bentinckstraat 9, tel. 0570 – 562583


Contactpersonen nieuw ingekomenen
Wanneer u als lid van de protestantse gemeente komt wonen in onze gemeente dan wordt u bezocht door een van onze contactpersonen: Heleen Stronks en Adé Klein Kranenburg. Zij zullen u welkom heten in onze gemeente en u daarbij meer informatie geven.
Mevr. Adé Klein Kranenburg, tel. 06-20334848, e-mail: adevandernagel@hotmail.com
Mevr. Heleen Stronks, tel. 0570-565801, e-mail heleen.stronks@gmail.com


Abonnement Kerkwijzer 
De abonnementsprijs voor de kerkwijzer is 16 euro per jaar.
Voor vragen over het abonnement op de kerkwijzer kunt u contact opnemen met Els Hogenboom.
Tel. 0570 – 677763 en e-mail: acehogenboom@kpnmail.nl

Voorzijde Kerkwijzer
terug