Symbolisch Bloemschikken

Bloemen in de kerk

De bloemengroep verzorgt iedere zondag het boeket in de kerkdienst, dat na de dienst naar iemand in de gemeente gebracht wordt. Op Biddag en Dankdag, in de Adventstijd en met Kerst, in de 40 dagen tijd en met Pasen, en met Pinksteren, verzorgen we een bij de liturgie passend bloemstuk. Er wordt in de dienst uitleg gegeven over de betekenis van dit bloemstuk.
Onze groep bestaat uit 5 mensen. Heeft u interesse om mee te doen? Uitbreiding is altijd mogelijk.
Op de website van Protestantse Gemeente Olst kunt u de foto’s en teksten van onze projecten bekijken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, thea.wiegers@gmail.com, tel. 0570-565566.


Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2024 
(Alle foto's op een rijtje - zie foto's)

(De foto's worden toegevoegd om en nabij de datum dat de kerkdienst wordt gehouden)

Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2024

Thema:
Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde


De basisschikking:
De basis van de schikkingen is een bruine bol die richting Pasen steeds groener wordt. De bol staat symbool voor het leven op aarde.
De Schriftlezingen in deze periode komen uit Prediker en Jeremia. Prediker behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven.
Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël. Hij wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.

18 februari
Eerste zondag  van de Veertigdagentijd

Lezen:
Jeremia 1:4-19
‘De HEER richtte zich tot mij …’ (Jeremia 1:4)

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klinkt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst, maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan.

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 18 februari 2024)
Over de schikking:
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het MiddenOosten die na de winter bloeit. De bloesemtakken symboliseren deze amandelboom.

Kernwoorden:
roeping, bloesem, hoop

Meditatieve tekst:
Geroepen als profeet
zoals bloesem de lente roept.
Luister nieuw bewustzijn.

25 februari
Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Lezen:
Jeremia 18:1-12; 19:1-2 en 10-13
‘Jullie zijn in Mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’ (Jeremia 18:6)

Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen.
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer!

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 25 februari 2024)
Over de schikking:
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap. De bol staat nu met de opening naar boven. Rond de bol ligt een dunne krans van klimop. Het groene mos zorgt ervoor dat de bol van onderaf al iets groener wordt.

Kernwoorden:
doorgaan tot iets mooi is, trouw

Meditatieve tekst:
Trouw van God aan de aarde.
Telkens opnieuw gecreëerd.
Goed genoeg.
3 maart
Derde zondag in de Veertigdagentijd

Lezen:
Jeremia 26:1-19
Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’ (Jeremia 26:3)

Wie weet? Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Of hoe zal die ander reageren als ik een appel op haar doe of kritiek geef?
In het Bijbelgedeelte van vandaag blijkt dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen? Jeremia heeft het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt het volk in woede. Men wil hem doden. Gelukkig zijn er rechters die beseffen dat Jeremia woorden van God spreekt. Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op. Zullen ze naar Mijn woorden luisteren? Het antwoord is aan jou.

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 3 maart 2024)
Over de schikking:
Ogen om te zien, oren om te luisteren …, maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd. De paarse bloemen symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Van onderaf is er nog wat mos toegevoegd, waardoor de bol weer iets groener wordt. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Kernwoorden:
niet zien, donker, reflectie

Meditatieve tekst:
Gedoofde ogen
met sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan … niets.

10 maart
Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Lezen:
Jeremia 29:1-14
‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste, maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen!
Jeremia beseft dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. Koningen mogen ervan horen. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 10 maart 2024)
Over de schikking:
De bol is nog groener geworden, er is hoop. De brem is geplaatst in een V-vorm, het vredesteken. De tulp tussen het vredesteken symboliseert het gebed.

Kernwoorden:
hoop op vrede, gebed

Meditatieve tekst:
Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel

17 maart
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Lezen:
Jeremia 32:1-15 en 42-44
‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’ (Jeremia 32:7)

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel.
Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn.

Kernwoorden:
rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 17 maart 2024)
Over de schikking:
De bol staat met de opening naar boven toe. Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het puntvormig blad is het teken voor de rechtvaardige.

Meditatieve tekst:
De aarde
bezitten, gebruiken …
te eren.
Rechtvaardig is de nederige mens.

24 maart
Zesde zondag in de Veertigdagentijd
Palmpasen

Lezen:
Jeremia 4:19-5:1
‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’ (Jeremia 5:1)

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen.
Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?
Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Kernwoorden:
feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede Week

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 24 maart 2024)
Over de schikking:
De bol is op de stok van Palmpasen geplaatst. Zo symboliseert de stok het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden. De slingers met geregen gedroogde vruchten en noten staan voor de dertig zilverlingen die het verraad symboliseren. De  12 noten staan voor de 12 apostelen. De buxus symboliseert Palmpasen. Het rood doet recht aan het Hosanna voor de intocht van Jezus en de liefde die het volk voelt.

Meditatieve tekst:
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde.

31 maart
Pasen

Lezen:
Johannes 20:1-18
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ (Johannes 20:1)

Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord …’ Het is een variatie op het eerste Bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van de week …’ Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van.
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig!
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Kernwoorden:
nieuw begin, het leven gaat stromen

(Bovenstaand stuk heeft in de kerk gestaan op zondag 31 maart 2024)
Over de schikking:
De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst:
Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.
 
terug