Symbolisch Bloemschikken

Bloemen in de kerk

De bloemengroep verzorgt iedere zondag het boeket in de kerkdienst, dat na de dienst naar iemand in de gemeente gebracht wordt. Op Biddag en Dankdag, in de Adventstijd en met Kerst, in de 40 dagen tijd en met Pasen, en met Pinksteren, verzorgen we een bij de liturgie passend bloemstuk. Er wordt in de dienst uitleg gegeven over de betekenis van dit bloemstuk.
Onze groep bestaat uit 5 mensen. Heeft u interesse om mee te doen? Uitbreiding is altijd mogelijk.
Op de website van Protestantse Gemeente Olst kunt u de foto’s en teksten van onze projecten bekijken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, thea.wiegers@gmail.com, tel. 0570-565566.


Symbolisch bloemschikken veertigdagentijd

Uit liefde voor jou
De teksten bij de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd 2023 zijn overgenomen uit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk Nederland en sluiten aan bij het thema ‘Uit liefde voor jou’.
  1.  
Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Over de schikkingen
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken ziet u iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel.
Voor ieder moment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.
  • 26 februari: eerste zondag veertigdagentijd
Lezen: Mattheus 4:1-11
Want er staat geschreven: Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. (Mattheus 4:10b)

De lange weg
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.

Kernwoorden
verleiding, beproeving en vergezichten.

Meditatieve tekst
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht


Bloemschikking voor de 1e zondag van de 40-dagentijd zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
 
  • 5 maart: tweede zondag veertigdagentijd
Lezen: Mattheus 17:1-9
Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Mattheus 17:3)

Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren in rond.
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.
Via de boog proberen we een berg te verbeelden. De stenen versterken dit beeld.

Kernwoorden
berg, luisteren en bidden.

Meditatieve tekst
Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

Bloemschikking voor de 2e zondag van de 40-dagentijd zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
 
  • 12 maart: derde zondag veertigdagentijd
Lezen: Johannes 4:5-26
Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ (Johannes 4:26)

Kloven
In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn. Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woordenover wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.
Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.
U ziet deze tekst verbeeld in de krans van kronkeltakken op een spiegel. De spiegel refereert aan water en reflectie.

Kernwoorden
bron, reflectie, verscheidenheid

Meditatieve tekst
Bronnen van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij en voor jou

Bloemschikking voor de 3e zondag van de 40-dagentijd zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
 
  • 19 maart: vierde zondag veertigdagentijd
Lezen: Johannes 9
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)

Laten zien
“In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de Bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het ‘juiste’ antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.”
(ds. Rianne van der Nagel)

Kernwoorden
zien, kijken, open ogen

Meditatieve tekst
Oculi, open ogen
Zien, kijken, gezien worden


Bloemschikking voor de 4e zondag van de 40-dagentijd zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
 
  • 26 maart: vijfde zondag veertigdagentijd
Lezen: Johannes 11:1-4, 17-44
En er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. (Johannes 11:19)

Leven uit geloofsvertrouwen
Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf de Opstanding is. De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.
In de schikking zien we een krans rechtop. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Geurende kruiden verwijzen naar de zalving en buxus takjes naar Palmzondag.

Kernwoorden
kringloop van het leven, troost

Meditatieve tekst
Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
liefde voor jou

Bloemschikking voor de 5e zondag van de 40-dagentijd zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
 
  • 2 april: zesde zondag veertigdagentijd
Lezen: Matteüs 26:1-13
‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’ (Mattheus 26:11a)

To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’.
(Vertaling: Voor de wereld ben jij gewoon die ene persoon, maar voor die ene persoon beteken jij de wereld.)

Verschil maken
Een predikant vertelde: Bij de ons diaconale spreekuur komen veel mensen die onder de armoedegrens leven. We kunnen niet iedereen helpen. En soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld. Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje, als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken. Dat kost veel tijd en inzet van vele mensen samen voor één enkel persoon. Maar het maakt wel hét verschil of iemand ‘even’ uit de problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan worden. Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven. Een bekeringsmoment!

Kernwoorden
zalving, keuzes maken

Meditatieve tekst
Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

Bloemschikking voor de 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmpasen) zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan
  • 9 april: Pasen
Lezen: Johannes 20:1-18
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus. (Johannes 20:15)

Waarom huil je?
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt. Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet.
Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.

Kernwoorden
verbondenheid, leven en dood, een bloeiende tuin

Meditatieve tekst
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop


Bloemschikking voor Pasen zoals deze echt in de kerk staat/heeft gestaan 
terug