Toelichting collecten

Snel naar: Toelichting bij de diaconale eindcollecten
  1. Waterputten Bangladesh (zondag 28 mei)
  2. KiA vakantietasjes voor kinderen in armoede (zondag 11 juni)
  3. Kádárta - Hongarije (zondag 18 juni)
  4. KiA Werelddiakonaat Moldavië (zondag 2 juli)


1Zondag 28 mei – Project Klein Salland Waterputten Bangladesh
De eindcollecte van de Klein Salland-dienst op Pinksterzondag (op de Zoogenbrink) is bestemd voor het Klein Salland-project van dit jaar: waterputten in Bangladash. Het project wordt dit jaar gecoördineerd vanuit Wesepe.
Door (op 300 meter diepte) schoon water op te pompen wordt het sterftecijfer vooral van kinde-ren teruggedrongen. De grootste doodsoorzaak is nog altijd diarree! Ook wordt de bevolking getraind om op de juiste manier om te gaan met schoon drinkwater, denk hierbij aan koken, wassen en toiletgang.
Jeugdwerker Rini Dijkhuizen: “Ik ben in Bangladesh geboren en naar Nederland gekomen toen ik een jaar of 1 was. In 2008 en 2011 ben ik met een groep MBO-ers naar Bangladesh geweest om ze iets te leren over ontwikkelingswerk. Wij zijn toen 2 keer te gast geweest bij het project van Motalib Weijters (SlopB, Stichting landbouw project Bangladesh). Hij zal in de Pinksterdienst op 28 mei hierover meer vertellen. Met eigen ogen heb ik de kindertehuizen gezien en hoe er waterputten geslagen werden. Wat ik mooi vind aan dit project is dat de mensen een eigen verantwoordelijkheid krijgen om uit hun armoede te komen. Het hele dorp moet een bijdrage leveren aan de waterput. Ze krijgen deze niet zomaar gratis. En daarna wordt er iemand uit ditzelfde dorp verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van de put. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lokale materialen en opgeleide  mensen die de waterput slaan. Dit doet mij denken aan een Chinees spreekwoord ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven -en hij hoeft niet elke dag meer vis te eten-.’ Voor mij is dit een mooie manier om hulp te bieden: jezelf uiteindelijk overbodig maken!”

2. KiA vakatietasjes voor kinderen in armoede
Ook in Nederland leven er kinderen in armoede. In 2022 maakten 220.000 minderjarige kinderen deel uit van een huishouden met een laag inkomen. De verwachting is dat dit aantal in 2024 zal stijgen naar 230.000. Elk kind heeft recht op voedsel, onderdak en kleding. Maar armoede kan ook betekenen dat een kind geen sport- of muziekles heeft, niet mee kan op een schoolreis en nooit op vakantie gaat.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengt Kerk in Actie diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunt Kerk in Actie diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.
Sinds een aantal jaren verzorgt de diaconie van onze kerk in samenwerking met het  Noaber-huus deze vakantietasjes voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedsel-bank. Ook dit jaar hopen we, met steun van u allen, dit weer mogelijk te maken. Mogen we op u rekenen?
Uw bijdrage is van harte welkom in de kerk. U kunt ook een bijdrage overmaken via de app Appostel of op het rekeningnummer van de diaconie: NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v. Diaconie Olst met vermelding: Actie Vakantietas 2023.

3. Kádárta (Hongarije)
Het is al weer 12 jaar geleden dat we in Olst bezoek kregen van Ds. Szabolcs Wessetzky en gemeenteleden uit de kerk van Kádárta in Hongarije. De eerste contacten met deze gemeente zijn al langer geleden ontstaan.
Onze voormalige cantorij heeft de gemeente bezocht bij de ingebruikname van een orgel, geschonken door onze kerk. Het witte (gehaakte) kleed op de Avondmaalstafel, herinnert ons nog aan dit contact.
Een aantal gemeenteleden, waaronder Wim de Just en Marten Bloemert houden contact met de predikant. Graag wil de Diaconie de eindcollecte, deze zondag, voor de kerk in Kádárta bestemmen.
Wim de Just heeft bij Ds. Szabolcs Wessetzky geïnformeerd naar de behoefte en geeft een vertaling van de mail uit Hongarije hieronder weer:
“De kerkenraad en leden van de kerk in Kádárta worden net als in Nederland geconfronteerd met flinke prijsstijgingen voor verwarming en de dagelijkse levensbehoeften. Voor de kerk betekent dit dat er bijvoorbeeld (brand)hout voor de verwarming moet worden gebruikt, maar dat is “wel  op te lossen”. Maar de kerk ondersteunt ook diverse leden en gezinnen met onder andere meel en olie voor de dagelijkse maaltijd. Vooral hierdoor staan de financiën van de kerk onder druk, maar het lukt nog wel steeds.”  

De predikant van Kádárta zegt getroffen te zijn doordat wij aan zijn gemeente hebben gedacht, ondanks dat hij in de krant heeft gelezen over de erg hoge gasprijzen in Nederland en de inflatie, die hier ook zeker voor identieke problemen zullen zorgen. Overigens gaat in het algemeen goed in de kerk van Kádárta.
De al bijna traditionele paasgroet aan de Olster gemeente is door de Scriba beantwoord, nadat deze in de dienst op Eerste Paasdag aan de gemeente bekend is gemaakt. Vanuit Kádárta worden alle bekenden en zeker de oud-cantorijleden hartelijk gegroet en tevens bij voorbaat bedankt voor de aangeboden financiële ondersteuning.
(Met dank aan Wim de Just voor het aanleveren van bovenstaande tekst)

Het werk van de gemeente in Kádárta willen we graag blijven ondersteunen. Doet u ook weer mee? U kunt uw bijdrage doen in de kerk, via de Appostel-app of een (extra) gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL50 RABO 0146 2601 20   onder vermelding van Kadarta.


4. KiA Werelddiakonaat Modavië
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte, via de app of maak uw gift over naar de diaconie NL50 RABO 0146 2601 20 onder vermelding van Moldavië.

Bovenstaande collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Namens de diaconie,
Ali Speksnijder, Anna Couperus, Anita Beenen en Gerrie Holtkuile
terug